ການບໍລິການ

ລາຍລະອຽດການໃຫ້ບໍລິການ

-ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
-ບໍລິການແລ່ນເອກະສານແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ຕາມລະບົບ MOU.
-ບໍລິການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປຝຶກເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
-ບໍລິການແລ່ນໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport).
-ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.
-ບໍລິການປະກັນໄພແຮງງານ.
-ບໍລິການຝຶກອົບຮົມທີ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ.

ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ

1.ສູນຝຶກອົບຮົມໄອຊີທີ ແລະ ການພັດທະນາ
2.MC ສູນຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ
3.ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ
4.ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ
5.ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ
6.ກະເສດນາບົງເພື່ອການພັດທະນາ
7.ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
8.ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ

Team
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Team

ຂັ້ນຕອນການສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

1) ການລົງທະບຽນ
ຈັດອົບຮົມ ແລະ ປະຖົມນິເທດໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກ, ສະພາບການເຮັດວຽກທັງໝົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິທີການປະຕິບັດງານ, ກໍານົດເວລາການເຮັດວຽກ, ຄ່າຕອບແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ, ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງແຕ່ລະສາຍງານການຜະລິດ ລວມເຖິງກົດລະບຽບ, ຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆຂອງນາຍຈ້າງ ກ່ອນທີ່ຈະນໍາສົ່ງເຂົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.

2 ) ການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກ

-ການຄັດເລືອກຈາກແບບຟອມສະໝັກ.
-ການສໍາພາດຢູ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສໍາພາດແບບ Online.

3 ) ການກວດສຸຂະພາບ

-ການກວດສຸຂະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

4 ) ການປະກອບເອກະສານກ່ອນເດີນທາງ

-ການກວດສຸຂະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

5 ) ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມກ່ອນອອກເດີນທາງ

-ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ.

6 ) ການຕິດຕາມແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ

-ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ແຮງງານຫຼັງຈາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມແຮງງານລາວໃນໄລຍະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

7 ) ການຕິດຕາມແຮງງານລາວຫຼັງຈາກເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ

-ການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານລາວເພື່ອສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.